עיון

הקניית ידיעות כלליות

רבי שמשון רפאל הירש

התרבות העולמית היא רק דרך ואמצעי להכרה שהיהדות מהווה את השיא של כל חכמה ומדע

שגיאת חינוך הקרובה לפשע היא להקנות לבנינו את הדעה, כאילו כל מדע ואומנות אשר הנושא שלהם איננו דווקא נושא מן התורה, ראוי לבוז. היסוד להשקפה זו בנוי על שקר וחוסר ידיעה, וכל החושב שעל ידי שיטה זו יגן על בניו וישמרם ממגע מזיק עם שאיפותיה המדעיות של האנושות שאינן עולות בקנה אחד עם השקפות התורה, יסבול מן התוצאות של טעותו. נכון הוא הדבר, שלמדעי אומות העולם חסר מה שניתן רק לנו, אבל בנינו יחיו בעולם המבוסס על יחסים אנושיים כלליים המושתתים על חקירותיהן של תוצאות המלומדים מכל העמים, והם ימצאו את ברק חכמתם בספרות העולמית או בהרצאות מדעיות, ולבסוף יגיעו הבנים לידי ההכרה, שבצדק קבעו לנו חז"ל ברכה מיוחדת בשעה שרואים חכם גדול במדע הכללי, 'שנתן מחכמתו לבשר ודם', דבר זה יביא את בנינו לידי הערכה של חכמות האנושיות, והם יגזימו בהערצה זו באותה מידה שהגזימו בביזוייהן כפי שלמדו מפי הוריהם.
יוצא איפה ששיטת החינוך שלהם הייתה משובשת, וראוי לנזוף במשתמשים בה. ראשית, אסור לנסות להגביר את הכרת האמת על ידי שקר. ושנית, אסור לבזות את מה שחז"ל כבדו בקבעם לו ברכה מיוחדת. השיטה משובשת משום שמשיגים על ידה את ההיפך ממה שרצו להשיג. דע לך, שבנך תפס אותך במקום התורפה שלך בניסיונך לרמות אותו, או בחוסר ידיעותיך בדברים שכל אדם צריך לדעת אותם. על כן לא יסתפק בנך בזה שיזלזל בלבו בך, ובשיטת חינוכך, כי אם גם בכל תוכן חינוכך והוראתך, בתורה ובדברי חז"ל, בכל החינוך לקיום המצוות שקיבל מידך, וע"י כך יפסיק להאמין בתורה ובמצוות ויבוא לידי הנחה מוחלטת שכל היהדות יכולה להתקיים רק בחשכת הבורות והסכלות, ושהיא נאלצת למנוע מלומדיה את אור העולם, פן יראו מאמיניה את האור הזה וימרדו בה.
כדי למנוע טעות זו אנו צריכים לחנך את הנער על פי דרכו, ולהשתדל שהוא יראה כיהודי את היהדות באורם של המדע והתרבות האנושיים. אנו צריכים לגלות לפניו את היהדות במלוא היקפה ואת חכמת ישראל ותורתו בכל זוהרן הטהור, ולא להתעלם מכל הישגיה של התרבות האנושית. כך ילמד לאהוב את היהדות ולהעריכה כראוי, וזו תשמש לו קנה מידה לאמיתותן של כל תרבות וחכמה שבעולם… בתרבות העולמית יראה הנער רק דרך ואמצעי להכרה שהיהדות מהווה את השיא של כל חכמה ומדע. על כן ידבק הנער ביהדות בחיבה יתרה ויתלהב בה יותר, במידה שתפקח עיניו בשני שטחי הרוח גם יחד. היהדות תישאר בעיניו ראשית החכמה ותכליתה, שרשה והפרחתה של התרבות האנושית, ובמידה שיתעמק יותר ויותר בתרבות האנושית ומדעיה, ימצא בהם את האישור לכל התורה והמוסר היהודי שקיבל ממך בשנים שבהן התפתחו כוחו והשקפתו. כך מחנכים את הנער על פי דרכו, לדרכו היחידה בעתידו, ומי שחינך כך יזכה לראות את בנו כיהודי שלם, כי 'גם כי יזקין לא יסור ממנה'.
("יסודות החינוך" עמ' נא ואילך)