עיון

חינוך כהלכה

הרב אברהם ורדיגר

לשון הקודש השתמרה רק בזכותם של חכמי ישראל בכל הדורות

כמי שחבש את ספסלי הישיבות בעודו צעיר לימים בפולין שלפני השואה, יודע אני להעריך עד כמה לשוננו הקדושה, שפת עבר, שימשה לנו השראה, חיזוק ועידוד בגלותנו הקשה והיא שהחדירה בנו את התקווה ואת האמונה כי עם ישראל, המאוחד באמונתו ובשפתו, חי וקיים ובסייעתא דשמיא ימשיך להתקיים, למרות ועל אף הרדיפות והנגישות שידענו בעת ההיא. ידענו והאמנו כי רק הדבקות בה' ובתורתו היא ששומרת עלינו מכל משמר ומאפשרת את קיומן הרוחני והפיסי בגלותנו הארוכה. כי הלוא אין ויכוח על כך שלשון הקודש השתמרה רק בזכותם של חכמי ישראל בכל הדורות, מורי הדרך ומפיצי התורה, שכתבו ויצרו בשפת הקודש ומורשתם נשתמרה לעולמים…

הרשו נא לי לקרוא קטע ממכתבו של סבי, הגאון והצדיק רבי מנחם מנדל חיים לנדא, רבה של העיר זאווירצ'ה בפולין, גאון בתורה, הוגה דעות, סופר ומשורר, שקבל על הירידה המוסרית בחברה היהודית דאז, כתוצאה מהתפשטותה של ההשכלה באירופה המערבית והמזרחית. וזה לשונו: 'יבואו נא דברי הימים ויעידו לפנינו, יגידו לנו שנות דור ודור, הלא כה יאמרו – כל עוד הייתה פועלת ישראל מצומצמת בפינת הדת והיא הייתה חיי רוחו, משגבו ומעוזו, כל הרוחות שבעולם לא הזיזו אותו ממקומו. לא נכחד קיומו ולא נס לחו, כי אש דת אשר בימינו האירה לפניו נתיבו, בו מצא נוחם על כל תלאותיו ומצוקותיו ובצל כנפיו יתלונן והוא סוכתו, מחסהו ומסתרו מפני חמת מלאכי זעם אשר סבבו-שתו עליו. תורתו הקדושה, היא נתנה לו כוח ותהי לו חומת אש בסיב להצילו. ואולם מעת אשר החלה רוח הדרור להתהלך ולשוט בארץ וילבש אדרת הקולטורה לפלס על ידה נתיבו בארץ, בראשית המאה הנוכחית, אנו רואים את ישראל סבא 'שיבה זרקה בו' – מתמרמר וזועק: 'בני יצאו ואינם'…"

רבותי חברי הכנסת, מאז ניסו ההשכלה והציונות לכבוש את כרם בית ישראל – הולך הנוער ומתנתק מעברו המפואר וממקורותיו של ישראל סבא. אנא, שאלו את ילדי ישראל המקבלים את חינוכם בבתי ספר חילוניים מה זו תפילה, מה זה ספר תורה, מה הם תפילין, מה זאת 'קריאת שמע', מה זה קדיש. האם ידעו רובם להשיב נכונה? מסופקני. מי שחושב שהלשון העברית יכולה לבוא במקום חינוך למסורת ולשמש חומה בצורה נגד ההתבוללות – טועה ומטעה. רק השיבה למקורותינו האמיתיים ושמירה קפדנית על לשוננו הקדושה הן שיבטיחו את קיומנו כעם ישראל חי!

דברים בכנסת בדיון שהוקדש ל'עם ישראל ולשון הקודש', מרחשוון תש"ן